XXI sesja Rady Miejskiej Bielawy VII kadencji – 2016

30 marca 2016 r. w budynku przy ul. Piastowskiej 1 w Bielawie odbyła się XXI sesja Rady Miejskiej (RM) Bielawy. Na początku podziękowania dla osób i instytucji zaangażowanych w pomoc ludziom bezdomnym z terenu Bielawy złożył przewodniczący RM Bielawy Zbigniew Dragan i burmistrz Bielawy Piotr Łyżwa. Uhonorowano Chrześcijańską Misję Nowa Nadzieja, Straż Miejską i Stanisława Miazgę. Tematem XXI sesji RM Bielawy była kultura fizyczna w mieście i turystyka. Sprawozdanie Ośrodka Sportu i Rekreacji (OSiR) w Bielawie referował Mariusz Rak – dyrektor OSiR-u. Zaprezentowały się również organizacje sportowe działające w Bielawie: Bielawa OWLS, OFM Bielawa Snakes, BWA Breakers, Iron Bulls Bielawa i ZKS Bielawianka.

.

.

.

.

PROTOKÓŁ Nr 21/16

z Sesji Rady Miejskiej Bielawy w dniu 30 marca 2016r., której przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Dragan, odbytej w sali sesyjnej przy ul.Piastowskiej 1 w Bielawie

rozpoczęcie – godz.14:00

zakończenie – godz.16:45

Porządek obrad:

 1. Rozpoczęcie Sesji.

 2. Uhonorowanie osób i instytucji zaangażowanych w pomoc ludziom bezdomnym z terenu Bielawy: Chrześcijańskiej Misji Nowa Nadzieja, Straży Miejskiej, Pana Stanisława Miazgi.

 3. Wnioski do porządku obrad.

 4. Przyjęcie protokołu z 19.Sesji Rady Miejskiej w dniu 24.02.2016r. i 20.Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w dniu 04.03.2016r.

 5. Kultura fizyczna i turystyka:

  5.1. informacja Burmistrza Miasta, w tym prezentacja multimedialna;

  5.2. dyskusja.

 6. Rozpatrzenie projektów uchwał:

  6.1. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bielawa;

  6.2. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w roku 2016;

  6.3. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Dolnośląskiemu na realizacje zadania p.n.”Utrzymanie potoku Bielawica w obrębie miasta Bielawa w 2016 roku;

  6.4. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielawie;

  6.5. w sprawie zasad finansowania przedsięwzięć związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bielawa;

  6.6. w sprawie skargi na działalność Komendanta Straży Miejskiej w Bielawie;

  6.7. w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Bielawy;

  6.8. w sprawie ustalenia stawek zwrotu kosztów podróży służbowej radnego;

  6.9. w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Promocji Miasta i Współpracy Europejskiej Rady Miejskiej Bielawy;

  6.10. w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Promocji Miasta i Współpracy Europejskiej Rady Miejskiej Bielawy,

  6.11. w sprawie uchylenia uchwały Nr 15/131/15 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 28 października 2015r. w sprawie emisji obligacji Miasta Bielawa oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Burmistrza Miasta Bielawa;

  6.12. w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bielawie z obowiązku wpłat nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Bielawa;

  6.13. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok;

  6.14. w sprawie zmiany uchwały Nr 17/148/15 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielawa;

  6.15. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

  6.16. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu;

  6.17. w sprawie zmiany uchwały Nr 6/41/15 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie utworzenia Gminnej Rady Seniorów w Bielawie oraz nadania jej statutu;

  6.18. w sprawie zmiany planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Bielawy na 2016 rok;

  6.19. w sprawie powołania radnego w skład Komisji Promocji Miasta i Współpracy Europejskiej Rady Miejskiej Bielawy.

 7. Informacja Burmistrza Miasta:

  7.1. o podjętych decyzjach i zarządzeniach oraz wydarzeniach w mieście;

  7.2. o realizacji uchwał Rady Miejskiej.

 8. Informacja o podjętych działaniach Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w okresie między sesjami Rady.

 9. Interpelacje, zapytania, wnioski, oświadczenia Radnych, Komisji Rady i Klubów Radnych:

  9.1. interpelacje, wnioski zgłoszone między sesjami Rady – odpowiedzi;

  9.2. interpelacje, wnioski bieżące;

  9.3. oświadczenia.

 10. Informacje bieżące.

 11. Zakończenie obrad.