XXXIX sesja Rady Miejskiej Bielawy VI kadencji – 2013

26 czerwca 2013 r. w budynku przy ul. Piastowskiej 1 w Bielawie odbyła się XXXIX sesja Rady Miejskiej Bielawy. Radni podjęli m.in. uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielawie za 2012 r.  Podjęli także uchwałę Nr XXXIX/398
o połączeniu instytucji kultury Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielawie i Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Bielawie.

.

.

PROTOKÓŁ Nr XXXIX/13

z Sesji Rady Miejskiej Bielawy w dniu 26 czerwca 2013r. pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej Leszka Stróżyka, w sali sesyjnej przy ul.Piastowskiej 1 w Bielawie

godzina rozpoczęcia 10:00

godzina zakończenia 12:35

Porządek obrad:

 1. Rozpoczęcie Sesji.

 2. Wnioski do porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołów z XXXVI nadzwyczajnej sesji RM z dnia 15.05.2013r., XXXVII sesji RM z dnia 29.05.2013r., XXXVIII uroczystej sesji RM z dnia 01.06.2013r.

 4. Ocena realizacji budżetu gminy za 2012r. – absolutorium:

  4.1.zapoznanie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2012r.

  4.2.zapoznanie ze sprawozdaniem finansowym gminy za 2012r.

  4.3.zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2012r.

  4.4.opinie Komisji Rady o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2012r.

  4.5.opinie Komisji Rady o sprawozdaniu finansowym gminy za 2012r.

  4.6.opinia Komisji Rewizyjnej o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2012r., sprawozdaniu finansowym za 2012r. i wniosek w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta,

  4.7.opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta,

  4.8.dyskusja,

  4.9.podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012r.

  4.10.podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Bielawa.

 5. Rozpatrzenie projektów uchwał:

  5.1.w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielawie za 2012r.

  5.2.w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Bielawie za 2012r.

 6. Przyjęcie planów pracy Komisji Rady na II półrocze 2013r. – podjęcie uchwał:

  6.1.w sprawie planu pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej na II półrocze 2013r.

  6.2.w sprawie planu pracy Komisji Planowania i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej na II półrocze 2013r.

  6.3.w sprawie planu pracy Komisji Oświaty, Spraw Społecznych i Zdrowia Rady Miejskiej na II półrocze 2013r.

  6.4.w sprawie planu pracy Komisji Promocji Miasta i Współpracy Europejskiej Rady Miejskiej na II półrocze 2013r.

  6.5.w sprawie planu pracy Komisji Statutowej Rady Miejskiej na II półrocze 2013r.

 7. Informacja Burmistrza Miasta:

  7.1.o podjętych decyzjach i zarządzeniach oraz wydarzeniach w mieście,

  7.2.o realizacji uchwał Rady Miejskiej.

 8. Informacja o pracy Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w okresie między sesjami Rady.

 9. Interpelacje, zapytania, wnioski, oświadczenia Radnych, Komisji Rady i Klubów Radnych:

  9.1.interpelacje, zapytania, wnioski złożone między sesjami Rady – odpowiedzi;

  9.2.interpelacje, zapytania, wnioski bieżące;

  9.3.oświadczenia.

 10. Informacje bieżące.

 11. Zakończenie obrad.