XLI sesja Rady Miejskiej Bielawy VI kadencji – 2013

28 sierpnia 2013 r. w budynku przy ul. Piastowskiej 1 w Bielawie odbyła się XLI sesja Rady Miejskiej Bielawy. Rada przyjęła wniosek o zmianie uchwały Nr XXIX/234/2000 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 15 grudnia 2000 r. w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Bielawie, składając uzasadnienie: projekt związany jest z pozyskaniem przez MOKiS środków finansowych – MOKiS złożył wniosek o dofinansowanie w ramach projektu „Biblioteka plus” wyposażenia pomieszczenia na bibliotekę, żeby móc ubiegać się o te środki musi mieć w statucie zapisane takie zadania, stąd projekt uchwały, która zmienia statut MOKiS-u. W wyniku głosowania wniosku o przyjęcie projektu do porządku, przy obecności 19 radnych: 17 głosami” za”, przy 2 „wstrzymujących się” Rada wniosek przyjęła, Tym samym odstąpiono od przyłączenia Miejskiej Biblioteki Publicznej do Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki.

.

.

PROTOKÓŁ Nr XLI/13

z Sesji Rady Miejskiej Bielawy w dniu 28 sierpnia 2013r. pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej Leszka Stróżyka w sali sesyjnej przy ul.Piastowskiej 1 w Bielawie.

godzina rozpoczęcia 10:05

godzina zakończenia 10:48

Porządek obrad:

 1. Rozpoczęcie Sesji.

 2. Wnioski do porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XXXIX Sesji RM z dnia 26.06.2013r.i protokołu z XL nadzwyczajnej Sesji RM z dnia 31.07.2013r.

 4. Rozpatrzenie projektów uchwał:

  4.1.w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bielawa na lata 2013-2017;

  4.2.w sprawie „Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych dla Gminy Bielawa na lata 2013-2015”;

  4.3.w sprawie emisji obligacji Miasta Bielawa oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Burmistrza Miasta.

 5. Informacja Burmistrza Miasta:

  5.1. o podjętych decyzjach i zarządzeniach oraz wydarzeniach w mieście;

  5.2.o realizacji uchwał RM.

 6. Informacja o pracy Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w okresie między sesjami Rady.

 7. Interpelacje, zapytania, wnioski, oświadczenia Radnych, Komisji Rady i Klubów Radnych:

  7.1.interpelacje, zapytania, wnioski złożone między sesjami Rady – odpowiedzi;

  7.2.interpelacje, zapytania, wnioski bieżące;

  7.3.oświadczenia.

 8. Informacje bieżące.

 9. Zakończenie obrad.