XIX sesja Rady Miejskiej Bielawy VII kadencji – 2016

24 lutego 2016 r. w budynku  przy ul. Piastowskiej 1 odbyła się XIX sesja Rady Miejskiej Bielawy. Tematem obrad były instytucje kultury w mieście i przyjęcie sprawozdań rocznych za rok 2015 Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki (MOKiS) i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielawie (MBP). Sprawozdania roczne referowali dyrektorzy jednostek: Jan Gładysz, dyrektor MOKiS-u i Urszula Ubych, dyrektor MBP.

.

.

Drugim tematem sesji było przyjęcie rezygnacji Tomasza Tkacza z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Bielawy i wybór nowego wiceprzewodniczącego. Nowym wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej Bielawy został Włodzimierz Paluch.

.

.

PROTOKÓŁ Nr 19/16

z Sesji Rady Miejskiej Bielawy, która odbyła się w dniu 24 lutego 2016r. pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej Zbigniewa Dragana, w sali sesyjnej przy ul.Piastowskiej 1 w Bielawie.

godzina rozpoczęcia – 14:00

Porządek obrad:

 1. Rozpoczęcie Sesji.

 2. Wnioski do porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z 18.Sesji Rady Miejskiej z dnia 27.01.2016r.

 4. Funkcjonowanie instytucji kultury w Bielawie:

  4.1. informacja Burmistrza Miasta, w tym prezentacja multimedialna;

  4.2. dyskusja.

 5. Rozpatrzenie projektów uchwał:

  5.1. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania lub najmu nieruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Bielawa;

  5.2.w sprawie zasad sprzedaży lokali niemieszkalnych będących w zasobach gminy;

  5.3.w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody;

  5.4.w sprawie uchwalenia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Bielawa”.

 6. Informacja Burmistrza Miasta:

  6.1. o podjętych decyzjach i zarządzeniach oraz wydarzeniach w mieście;

  6.2. o realizacji uchwał Rady Miejskiej.

 7. Informacja o podjętych działaniach Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w okresie między sesjami Rady.

 8. Interpelacje, zapytania, wnioski, oświadczenia Radnych, Komisji Rady i Klubów Radnych:

  8.1. interpelacje, wnioski zgłoszone między sesjami Rady – odpowiedzi;

  8.2. interpelacje, wnioski bieżące;

  8.3. oświadczenia.

 9. Informacje bieżące.

 10. Zakończenie obrad.