XXII sesja Rady Miejskiej Bielawy VII kadencji – 2016

27 kwietnia 2016 r. w budynku przy ul. Piastowskiej 1 w Bielawie odbyła się XXII sesja Rady Miejskiej (RM) Bielawy. Obrady rozpoczęły się od podziękowań za pracę dla dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Anny Petruk, która przechodzi na emeryturę. Podziękowania złożyli przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Dragan, burmistrz Bielawy Piotr Łyżwa oraz dyrektorzy miejskich instytucji. Samorządowcy pogratulowali także wicedyrektorowi Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie Grzegorzowi Raganowiczowi za otrzymanie nagrody „Laur Ekoprzyjaźni 2015”. Gratulacje dostał także prezes Towarzystwa Budownictwa Społecznego Zygmunt Kaczmarski, za nominację do tytułu Lider Rozwoju Regionalnego 2016, uzyskane za efektywne zarządzanie zasobami mieszkaniowymi i realizację nowych inwestycji.
W dalszej części obrad radni wysłuchali sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2015 rok. Oprócz tego radni przyjęli uchwały w sprawie: regulaminu Straży Miejskiej, zmian w budżecie gminy oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Asnyka.
Rada przyjęła również uchwałę w sprawie odwołania z dniem 4 maja 2016 r. skarbnika Gminy Bielawa Beaty Stefańskiej. Po podjęciu uchwały podziękowania za wieloletnią pracę na tym stanowisku złożył dotychczasowemu skarbnikowi burmistrz Piotr Łyżwa, który jednocześnie zapewnił że nadal chce korzystać z doświadczenia i wiedzy Beaty Stefańskiej, powierzając jej inne zadania i obowiązki. Jednocześnie Rada Miejska przyjęła uchwałę o powołaniu z dniem 4 maja 2016 roku na stanowisko skarbnika Gminy Bielawa Izabelę Niemczyk, która do 2016 r., przez 13 lat, pracowała na stanowisku skarbnika miasta Świdnica.

.

.

 

PROTOKÓŁ Nr 22/16

z Sesji Rady Miejskiej Bielawy w dniu 27 kwietnia 2016r. pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej Zbigniewa Dragana, w sali sesyjnej przy ul. Piastowskiej 1 w Bielawie.

godzina rozpoczęcia 15:00

godzina zakończenia 16:35

Porządek obrad:

 1. Rozpoczęcie Sesji.

 2. Wnioski do porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z 21. Sesji Rady Miejskiej w dniu 30.03.2016r.

 4. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Bielawie za 2015 rok.

  4.1. Informacja Burmistrza Miasta, w tym prezentacja multimedialna.

  4.2. Dyskusja.

 5. Rozpatrzenie projektów uchwał:

  5.1. w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Adama Asnyka w Bielawie z ustaleniami studium;

  5.2. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Adama Asnyka w Bielawie;

  5.3. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/270/09 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Bielawie;

  5.4.w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 r. ,

  5.5.w sprawie zmiany uchwały Nr 17/14/15 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielawa.

 6. Informacja Burmistrza Miasta:

 7. Informacja o podjętych działaniach Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w okresie między sesjami Rady.

 8. Interpelacja, zapytania, wnioski, oświadczenia Radnych, Komisji Rady i Klubów Radnych:

 9. Informacje Bieżące.

 10. Zakończenie obrad.