Jubileusz 10-lecia Bielawskiej Placówki Muzealnej

11 grudnia 2019 r. w Teatrze Robotniczym w Bielawie odbyła się uroczystość jubileuszowa z okazji 10-lecia Bielawskiej Placówki Muzealnej.

Pomysł na realne stworzenie w Bielawie placówki muzealnej zrodził się wraz z usamodzielnieniem się Miejskiej Biblioteki Publicznej (MBP) w Bielawie w lipcu 2009 r. Wówczas powstał nowy statut instytucji w którym zostało ujęte znamienne sformułowanie o powołaniu Bielawskiej Placówki Muzealnej i ochronie wartości historycznej miasta. Na początku był pomysł, a później… doszło do konkretnej rozmowy. Na zaproszenie przewodniczącego Rady Miejskiej Bielawy Leszka Stróżyka 30 sierpniu 2009 r. doszło do spotkania w biurze Rady Miejskiej podczas którego ustalono czas i ramy stworzenia Bielawskiej Placówki Muzealnej. W spotkaniu uczestniczyli: Mariusz Pach – zastępca burmistrza Bielawy Ryszarda Dźwiniela, Jan Gładysz – dyrektor MOKiS-u, Krzysztof Pludro – autor Kronik Bielawy, dr Rafał Brzeziński – dyrektor MBP w Bielawie. Podczas spotkania zapadła decyzja, która wpisała Bielawę na listę miast cywilizowanych, które chronią własne dziedzictwo historyczne. Jednocześnie ustalono, że wraz z muzeum powstanie rocznik miejski „Bibliotheca Bielaviana”, który będzie wspierał działalność naukową rocznika. W roczniku ukazują się artykuły naukowców skupionych wokół bielawskiego muzeum.