Deklaracja dostępności


Deklaracja dostępności.

Miejska Biblioteka Publiczna w Bielawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron: www.mbp.bielawa.pl oraz www.bibliothecabielaviana.info.

Data publikacji strony internetowej www.mbp.bielawa.pl: 2011

Data ostatniej istotnej aktualizacji www.mbp.bielawa.pl: 2021-01-13

Data publikacji strony internetowej www.bibliothecabielaviana.info: 2015

Data ostatniej istotnej aktualizacji www.bibliothecabielaviana.info: 2021-01-13

Strony internetowe są częściowo zgodne z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • materiały opublikowane zostały na stronie internetowej przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • pochodzą z różnych źródeł ,co może się zdarzyć, że nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne, np. może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do tabel i grafik,
 • opublikowane filmy nie posiadają napisów tekstowych, są przekierowaniem do serwisu zewnętrznego YouTube,
 • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu:
  • cel linku nie jest odpowiednio określony,
  • opublikowany załącznik może nie posiadać informacji na temat wielkości pliku czy formatu,
  • pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-01-12.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych:

 1. Po witrynach można poruszać się także za pomocą klawiatury poprzez użycie klawisza tabulacji (Tab) oraz można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
 2. Strony internetowe zostały zaprojektowana i zbudowane w taki sposób, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać na różnych systemach operacyjnych i różnych przeglądarkach.
 3. Strona internetowa www.bibliothecabielaviana.info jest responsywna.
 4. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest dodatkowa wersja strony www.bibliothecabielaviana.info o zwiększonym kontraście oraz możliwa jest też zmiana wielkości czcionki na stronie (przyciski funkcyjne w górnym pasku plus/minus).
 5. Strona internetowa posiada kontrast kolorystyczny pomiędzy tekstem a tłem na poziomie 4,5:1,6. Na stronie internetowej stosowany jest fokus (obramowanie) przy elementach interaktywnych.
 6. Staramy się, aby opublikowane treści na stronie internetowej były zrozumiałe dla wszystkich.

Informacje dla słabosłyszących:

Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. nr 209, poz. 1243), organ administracji publicznej jest zobowiązany do udostępnienia usługi związanej z komunikowaniem się w języku migowym.

Osobom zainteresowanym w zakresie podstawowym pomocy udzieli pracownik Biblioteki. W sprawach skomplikowanych – prosimy o wcześniejsze zgłoszenie na adres e-mail podany na stronie głównej Biblioteki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Paulina Wojciechowska-Cudak, adres poczty elektronicznej: bielawa.czytelnia@gmail.com.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 746450963 (wew. 26).

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu czy opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji.

Żądanie powinno zawierać: dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi, sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Skip to content